Specjalizujemy się w prawie zamówień publicznych.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu oferty (dla Wykonawców) albo sporządzeniu Specyfikacji Warunków Zamówienia (dla Zamawiających) . Zajmujemy się także analizą ofert konkurencyjnych pod względem ich poprawności.

Zajmujemy się także przygotowywaniem pism i wniosków dotyczących treści SWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia.

Sporządzamy odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentujemy przed KIO oraz przed sądem okręgowym.